Prestone Company Bratislava

Dotazník

Kontaktné informácie

Prestone Company s.r.o, so sídlom Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01, upozorňuje klienta, že tento investičný dotazník slúži k vyhodnoteniu toho, či odborné znalosti a skúsenosti klienta v oblasti investícii sú v rozsahu umožňujúcom klientovi dôkladne uvážiť všetky riziká súvisiace s požadovanou investičnou službou, zároveň sú tieto informácie potrebné na posúdenie, či produkt o ktorý má klient záujem je zodpovedajúci k jeho investičnému profilu, resp. ktorý z našich produktov má zodpovedajúce kritéria vyhovujúce jeho investičnému profilu.

account_circle
home
phone
email
business

Test vhodnosti služby

1. Odkiaľ pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré plánujete investovať?

2. Aký stupeň investičného rizika straty Vašich investícií ste ochotný akceptovať?

3. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje účel Vašej investície?

4. Aké sú Vaše investičné ciele?

navigate_beforeSpäť navigate_nextPokračovať

Test primeranosti

5. Čím je charakteristická akcia?

6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov:

Dlhopisy, dlhopisové podielové fondy Zmiešané, akciové a relativné podielové fondy Akcie Deriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku
a) Neinvestoval som nikdy
b) Investoval som v minulosti
c) Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze
d) Od mojej prvej investície uplynul viac ako 1 rok
e) Investoval som celkom viac ako 3.000,- EUR

7. Máte pracovnú skúsenosť (za posledných 10 rokov) a/alebo ste získal vzdelanie v odbore, ktoré súvisí s kapitálovým trhom, finančnými službami či investovaním do finančných nástrojov?

* (pracujem alebo pôsobím vo finančnom sektore alebo zastávam/ skôr som zastával pozíciu priamo spojenú s obchodovaním s investičnými nástrojmi (napr. makléra, portfólio manažéra, investičného poradcu a pod.))
** (mám vysokoškolské vzdelanie so zameraním okrem iného aj na finančné trhy a finančné nástroje alebo som zložil odbornú skúšku/prešiel som odborným kurzom v súvislosti s finančnými nástrojmi)

Ako sme Vás informovali vyššie, sme povinný overiť Vašu totožnosť. Tento proces je možné realizovať jednoduchým spôsobom a to tak, že nám zašlete scan Vášho občianskeho preukazu a dokladu potvrdzujúcu adresu, ktorú ste uviedli v infomáciách vyššie a ktorú máte uvedené v občianskom preukaze (napr. faktúra za elektrinu, od mobilného operátora, výpis z účtu,...). Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov

Vyhodnotenie odpovedí a informácie podľa zákona 186/2009 Z. z. mám záujem zaslať:

V súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) záväzne vyhlasujem, že:
finančné prostriedky, ktoré plánujem použiť na investíciu do niektorého z produktov finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť Prestone Company s. r. o. uzatvorenú písomnú zmluvu,

a zároveň prehlasujem, že obchod na ktorý sa majú predmetné finančné prostriedky použiť

V prípade, že ide o právnickú osobu (resp. fyzickú osobu podnikateľa/združenie majetku):

Týmto tiež prehlasujem, že som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

navigate_beforeSpäť navigate_nextVyhodnotenie testu

Vyhodnotenie testuKópiu Vášho vyplneného dotazníka sme Vám zaslali na Váš e-mail spolu s vyhodnotením Vašich odpovedí a ostanými informáciami podľa zákona 186/2009 Z. z. V prípade ak dané údaje nesedia s tým ako ste odpovedali, tak nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme ako SFA povinný podľa článku 58 delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/565 mať s klientom počas poskytovania finančného sprostredkovania uzavretú zmluvu predkladáme Vám tento návrh Zmluvy o finančnom sprostredkovaní:).

navigate_nextODOSLAŤ NÁVRH ZMLUVY

Upozornenie!

týmto sme Vás povinní upozorniť, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Napriek tomuto upozorneniu sa môžete rozhodnúť investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu, vedľajšiu službu, avšak v tomto prípade robíte takéto rozhodnutie plne na vlastnú zodpovednosť.

Beriem na vedomie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré sú potrebné pre pochopenie súvisiacich rizík, napriek tomu mám záujem investovať.

Neakceptujem navigate_nextAkceptujem

Vážený klient,

odpovede ktoré ste zadali znamenajú, že nemáte dostatočné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre porozumenie komplexu a rizík zahrnutých v obchodovaní s pákovým produktom. Produkty, ktoré ponúkame sú veľmi rizikové a premenlivé. Klienti môžu stratiť všetky ich investované kapitály. S poľutovaním Vám musíme tentokrát oznámiť, že nieje možné spracovať Vašu požiadavku pre otvorenie obchodného účtu. Odporúčame Vám, pred ďalším požiadaním o otvorenie obchodného účtu nazbierať viac vedomostí o pákovom produkte. Pre viac skúseností Vám odporúčame otvoriť si DEMO účet. Prosím vezmite na vedomie, že poskytnutím súčastného ohodnotenia nebudete môcť požiadať o otvorenie obchodného účtu nasledujúcich 30 dní.

navigate_nextHlavná stránka

Vážený klient,

Ďakujeme za odoslanie Vášho Návrhu Zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Oznámenie o prijatí alebo odmietnutí Návrhu sme Vám zaslali na Vašu e-mailovú adresu. Preštudoval som si všetky informácie, porozumel som im a mám záujem otvoriť účet pre obchodovanie

Ak mate záujem o produkty obchodnej značky Ozios.com kliknite na odkaz

navigate_nextZaregistrovať sa

KDE NÁS NÁJDETE

budova
email
Prestone Company s.r.o
Kopčianska 8/A
851 01 Bratislava
info@prestone.sk